જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો એક જ મિનિટમાં

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ બોર્ડ પરીક્ષાનુ ટાઇમ ટેબલ ડાઉનલોડ

Age Calculator | જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો : હાલના સમયમાં સૌથી વધુ પૂછાતો સવાલ એટલે તમારી ઉંમર કેટલી? જવાબ આપવા માટે આપે જન્મ તારીખ થી આજના દિવસ સુધી ગણતરી કરવી પડે છે. હાલમાં અમુક પધ્ધતિ પણ છે જે તમે તમારી ઉંમર ગણવામાં મદદ કરે છે જેથી તમે તરત ઉંમરની ગણતરી કરી શકો.

જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો

ઉંમર જાણવા માટે એક ઓનલાઈન સુવિધા એટલે Age Calculator. આ સુવિધા ઓનલાઈન જોવા મળે છે જેમાં તમારે તમારી જન્મ તારીખ અને આજની તારીખ નાખવાની રહેશે એટલે તમે કેટલા વર્ષના થયા તે દેખાડશે.

જાણો તમારી ઉંમર જન્મ તારીખ નાખીને


આ ઓનલાઈન સુવિધા નીચે મુજબની સુવિધા આપવામાં આવે છે

  • વર્ષ, મહિના, દિવસો
  • મહિના, દિવસો
  • અઠવાડિયા, દિવસો
  • કુલ દિવસો
  • કુલ કલાક
  • કુલ મિનીટ
  • કુલ સેકન્ડ

આ ઓનલાઈન Age Calculator સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને તમે વર્ષ પ્રમાણે તમારી ઉંમર જાણી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે તમે 12મું ધોરણ 2013માં પાસ કરેલ છે તે સમયે તમારી ઉંમર કેટલી હતી તે માટે જન્મ તારીખ અને પરિણામ આવ્યું તે તારીખ નાખો એટલે તે સમયની ઉંમર દેખાડશે.

તમને ઘણી બધી મોબાઈલ એપ પણ મળશે જે તમારી ઉંમર જાણવામાં મદદ કરે છે. આ પદ્ધતિથી તમારી ઉંમર જાણો ફક્ત 1 જ મિનીટમાં

%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%AE %E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%96 %E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%96%E0%AB%8B %E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87 %E0%AA%89%E0%AA%82%E0%AA%AE%E0%AA%B0 %E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AB%8B %E0%AA%8F%E0%AA%95 %E0%AA%9C %E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%9F%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82

જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ બોર્ડ પરીક્ષાનુ ટાઇમ ટેબલ ડાઉનલોડ