જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯, અન્વયે “બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ”, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૪-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ આયોજિત પ્રથમ તબક્કાની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧નું પરીણામ (કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ઉમેદવારોની યાદી)

જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯, અન્વયે “બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ”, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૪-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ આયોજિત પ્રથમ તબક્કાની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧નું પરીણામ (કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ઉમેદવારોની યાદી)

Official website click here