મંડળની જા.ક્ર. ૧૯૦/૨૦૨૦-૨૧, હેડ કલાર્ક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટના આધારે મેરીટ ક્રમાંકના આધારે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેની પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી.

મંડળની જા.ક્ર. ૧૯૦/૨૦૨૦-૨૧, હેડ કલાર્ક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટના આધારે મેરીટ ક્રમાંકના આધારે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેની પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી માટે અહી કલીક કરો