ધોરણ ૧૦ ના પરીણામ બાબત, વોટસઅપ દ્વારા ધોરણ ૧૦ નું પરીણામ જાણી શકાશે. આ તારીખે જાહેર થશે પરીણામ

ધોરણ ૧૦ નું પરીણામ વોટસઅપ દ્વારા જાણી શકાશે : રાજયમાં ધોરણ ૧૦ નુ પરીણામ મે મહિનાના અંંત સુધીમા …

Read more

Talati Exam 2023 તલાટી પરીક્ષા ૨૦૨૩: તલાટી આન્સર કી, તલાટી પેપર સોલ્યુશન, તલાટી OMR SHEET

Talati Exam 2023 તલાટી પરીક્ષા 2023:તલાટી આન્સર કી: તલાટી પેપર સોલ્યુશન:તલાટી OMR SHEET: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા …

Read more