ધોરણ ૧૦ ના પરીણામ બાબત, વોટસઅપ દ્વારા ધોરણ ૧૦ નું પરીણામ જાણી શકાશે. આ તારીખે જાહેર થશે પરીણામ

ધોરણ ૧૦ નું પરીણામ વોટસઅપ દ્વારા જાણી શકાશે : રાજયમાં ધોરણ ૧૦ નુ પરીણામ મે મહિનાના અંંત સુધીમા જાહેર થઇ શકે છે. પરીણામ વોટસઅપ ના … Read more

Talati Exam 2023 તલાટી પરીક્ષા ૨૦૨૩: તલાટી આન્સર કી, તલાટી પેપર સોલ્યુશન, તલાટી OMR SHEET

Talati Exam 2023 તલાટી પરીક્ષા 2023:તલાટી આન્સર કી: તલાટી પેપર સોલ્યુશન:તલાટી OMR SHEET: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તલાટી પરીક્ષા 2023 તા. 7-5-2023 ના રોજ … Read more

GSEB SSC HSC RESULT: ક્યારે આવશે ધોરણ 10 અને 12 નુ પરિણામ, શિક્ષણમંત્રી એ જણાવી સંભવિત તારીખો

GSEB SSC HSC RESULT: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાઓ માર્ચ મહિના મા લેવામા આવી હતી.ધોરણ 12 વિજ્ઞાન … Read more

Post GDS Result 2023: ગુજરાત પોસ્ટ GDS ભરતી પરિણામ ડીકલેર,ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે સીલેકટ થયેલ ઉમેદવારોનુ લીસ્ટ

Post GDS Result 2023: Gujarat Post GDS Selection List 2023: Post GDS Cut Of merit List: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આખા દેશની 40889 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી … Read more

GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્કનું સિલેકશન લીસ્ટ જાહેર 2023

GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્કનું સિલેકશન લીસ્ટ જાહેર 2023 પરીક્ષા આયોજક ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જાહેરાત નંબર ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ કુલ જગ્યાઓ 3901 જગ્યાનું નામ બિન સચિવાલય … Read more